Ajudes a municipis de menys de 20.000 habitants

La Llei 42/2006, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2007 va establir, com a mecanisme especial de finançament dels municipis amb població no superior a 20.000 habitants, un fons per a atendre transferències corrents a favor d'aquests municipis.

Aquest mecanisme especial es va mantenir vigent entre els anys 2007 a 2011, establint les *LPGE de cada exercici els criteris de distribució.